Shine Hope Pollen Capsule

Shine Hope Pollen Capsule
႐ႈိင္းဟုတ္ တိုင္းရင္းေဆး၏ ပိုမိုအစြမ္းထက္ေသာပုိလန္ေဆးေတာင့္
ထုတ္ပိုးပံု ဗူးႀကီးတစ္ဗူး တြင္ ပိုလန္ capsule (120) ေတာင့္ ႏွင့္ ဗူးေသး တစ္ဘူး တြင္ ပိုလန္ capsule (60) ေတာင့္ ထည့္သြင္းထားသည္။
အေလးခ်ိန္ ၅၀၀ မီလီဂရမ္
ပါ၀င္ပစၥည္း Bee Pollen Powder
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား စံခ်ိန္မီ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ စနစ္တက်စစ္ေဆးလက္ခံျခင္း၊ အပူခ်ိန္နိမ့္အေျခာက္ခံျခင္း၊ သတ္မွတ္စံႏႈန္းအတုိင္း ဇကာတုိက္ျခင္း၊ ပ်ား၀တ္မႈန္၏ အျပင္ခြံအလႊာ Cell Wall ကုိေၾကေအာင္ၾကိတ္ခဲြျခင္း၊ အေတာင့္အခြံ Capsules မ်ားထဲသုိ႕ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေတာက္ေျပာင္ သန္႕စင္ေအာင္ Polish ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေရးၾကီးေသာ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တုိင္း၌ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဂါမာ (Gamma)ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ပုိးသတ္ျခင္း၊